Виступ на семінарі. «Сучасні технології навчання у процесі викладанняприродничих дисциплін»

Анотація: Вступне слово директора школи.

Виступ на семінарі.

«Сучасні технології навчання у процесі викладанняприродничих дисциплін»

Серед першочергових проблем, що розв'язує система освіти - є формування всебічо та гармонійно розвинутої особистості. Важливе значення для розв'язання цієї проблеми мають шкільні курси природничих дисциплін, що вирішують такі важливі навчально-виховнізадачі: ознайомлення учнів з основами сучасних природничих наук; формування у школярів широкого світогляду; виховання в учнів любові до природи, формування відповідального ставлення до природи, готовності її охороняти; розкриття ролі природничих дисциплін як продуктивної сили і теоретичної основи розвитку галузей народного господарства, формування широкого політехнічного кругозору, професійної орієнтації учнів.

Ефективність навчання природничим дисциплінам знаходиться в прямій залежності від рівня активності учнів, тому одна з основних задач — не лише надання учням суми знань, але й розвиток пізнавальних інтересів, творчого підходу до справи, прагнення до самостійного поповнення знань, уміння застосовувати їх в практичній діяльності.

У педагогіці існує богато методів навчання. Виділимо деякі з них:

Пасивні методи: де учні виступають в ролі «об'єкту» навчання, які повинні засвоїти і відтворити матеріал, який передається їм вчителем – джерелом знань.

Активні методи: де ті, що навчаються є «суб'єктом» навчання, виконують творчі завдання, вступають в діалог з вчителем. Основні методи це творчі завдання, питання від учня до вчителя, і від вчителя до учня.

Інтерактивні методи – методи, що дозволяють вчиться взаємодіяти між собою; а інтерактивне навчання – навчання побудоване на взаємодії тих, хто навчає і навчається, включаючи педагога. Ці методи передбачають колективне навчання в співпраці, причому і той, хто навчається і Вчитель є суб'єктами навчального процесу. Вчитель частіше виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи, творця умов для ініціативи учня. Під час інтерактивного навчання учні активно спілкуються, сперечаються, не погоджуються з співрозмовником. Відбувається забезпечення демократичного, рівноправного партнерства між вчителем і учнем і серед учнівського колективу.

Застосування в навчальному процесі інтерактивних технологій дозволяє вести обговорення в групах, практикувати і відпрацьовувати уміння і навички на заняттях і в реальному житті. І це не випадково, оскільки інтерактивні методи задіюють не тільки свідомість учня, його почуття, а також волю, тобто включають в процес навчання «цілісну людину».

Інтерактивні методи можно використовувати на різних етапах уроку: під час вивчення нового матеріалу, закріплення, формування вмінь та навичок. Учитель повинен виступати лише як керівник розумової діяльності учнів, спрямовуючи її, допомагати, послуговуючись фактами, дійти певних висновків.

Наведу декілька методичних прийомів для активізації пізнавальної активності учнів.

Ділова гра – це метод навчання вибору послідовних, оптимальних рішень в умовах, що імітують реальну господарську практику.

Головне, що навчає гра – психологічно і професійно грамотно реагувати на прототип реальної життєвої ситуації.

«Мозковий штурм» – це ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень шляхом вільного висловлювання думок цих учасників. Як показує практика, шляхом «мозкового штурму» всього за декілька хвилин можна отримати десятки ідей.

Дуже важливо на заняттях залучати до роботи всіх учнів. У цьому допомагають такі методи, як «Коло» і «Мікрофон». Робота в малих групах корисна для формування навичок участі в дискусії. Більшості учнів легше висловитися в невеличкій групі, до того ж цей метод дає можливість заощадити час, бо відповідає потреба вислуховувати кожного учня у великій групі.

Метод «Займи позицію» допомагає вести обговорення дискусійного питання в групі. Використовувати його треба з метою попрактикуватися у навичках спілкування.

Стимулює прояв самостійності учнів, їхні творчі можливості «рольова гра». Мета застосування цього методу – визначити ставлення учнів до конкретної життєвої ситуації, допомогти їм набути досвіду виходу з конфліктної ситуації шляхом рольової гри.

«Навчаючи – вчуся». Цей метод надає учням можливість взяти участь у навчанні та передачі своїх знань іншим.

Метод «Прес» використовую у випадках, коли виникають суперечливі думки з певної проблеми і потрібно зайняти й аргументувати чітко визначену позицію щодо суспільної проблеми, яка обговорюється.

Крім цього можна практикувати складання і розв'язання проблемних ситуаційних задач, проведення конкурсних уроків, дискусій, дебатів та ін.

Широке використання активних методів навчання безсумнівно буде сприяти ефективному вирішенню головної проблеми навчальних закладів – підвищення якості знань учнів.

У навчальному процесі можливо і бажано також використання інформаційних технологій.

Використання інформаційних технологій на уроках географії та біології дозволяють інтенсифікувати діяльність вчителя, підвищити якість навчання предмету, відобразити суттєві сторони біологічних об'єктів, втілив в життя принцип наочності.

Застосування нових інформаційних технологій дозволяє направити інтелектуальний потенціал учнів на позитивний розвиток, інакше спрага пізнань висохне в запалі ігрових баталій або під час безцільного проведення часу в Інтернеті.

Мультимедійні засоби навчання є універсальними, оскільки можуть бути використані на різних етапах заняття:

під час мотивації як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу;

під час пояснення нового матеріалу як ілюстрації;

під час закріплення й узагальнення знань;

для контролю знань.

Усю свою діяльність вчителі повинні спрямовувати на формування творчої особистості. Бо тільки виховавши особистість, здатну творчо засвоювати знання і застосовувати їх на практиці, ми відродимо інтелектуальний потенціал країни, від якого залежить майбутнє нашої держави.

Інтерактивне навчання- це навчання,яке відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними суб'єктами навчального процесу, розуміють, що вони роблять, рефлексуютьз приводу того, що вони знають, вміють здійснювати. Безпосередньо, сама організація інтерактивного навчання передбачає моделювання різноманітних життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації, використання рольових ігор. Усі інтерактивні технології поділяються на чотири групи: фронтальні технології, технології колективно-групового навчання, ситуативного навчання та навчання у дискусії. Серед інтерактивних методів широко використовуються такі як: мозковий штурм, мікрофон, коло ідей, робота в малих групах, займи позицію, пресс-метод, акваріум, подорож рольові ігри та інші.


Имя файла: -
Размер файла: 59 kb
Скачать фаил
ЗНО - нові горизонти
Особенности речевого этикета в англоязычном дискур...
 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates