Можливості застосування комп'ютерних технологій на уроках математики у початкових класах при вивченні сюжетних задач

​Анотація: Шаровкіна А.В. "Можливості застосування комп'ютерних технологій на уроках математики у початкових класах при вивченні сюжетних задач"

У сучасному світі мабуть немає галузі, де б не використовувався комп'ютер і освітня галузь не є виключенням. Інтерес до вивчення предмету багато в чому залежить від того, як проходять уроки. Застосування комп'ютерної техніки на уроках дозволяє зробити урок нетрадиційним, яскравим, насиченим, наповнюючи його зміст знаннями з інших наочних областей, що перетворюють математику з об'єкту вивчення в засіб отримання нових знань.
Ефективність застосування нових інформаційних технологій на уроках математики обумовлена наступними факторами:
1) різноманітність форм представлення інформації;
2) висока степінь наочності;
3) можливість моделювання за допомогою комп'ютера різноманітних об'єктів і процесів;
4) звільнення від рутинної роботи, що відвертає увагу від засвоєння основного змісту;
5) можливість організації колективної та індивідуальної дослідницької роботи;
6) можливість диференціювати роботу учнів у залежності від рівня підготовки, пізнавальних інтересів та ін.; використовуючи сучасні інформаційні технології;
7) можливість організувати комп'ютерний оперативний контроль і допомогу з боку вчителя;
8) можливості комп'ютера дозволяють учню активно приймати участь у процесі пізнання.
Головне завдання вчителя зробити навчання цікавим. Тому на урок потрібно йти не лише зі знанням навчального матеріалу, методів і прийомів навчання, набором задач і вмінням їх майстерно розв'язувати, але і з різноманітними та цікавими способами організації роботи учнів. Таке непросте завдання можна вирішити лише шляхом поєднання традиційних методів навчання з використанням інноваційних технологій, серед яких чільне місце займають інформаційно-комунікативні технології навчання.
Об'єкт дослідження: комп'ютерні технології на уроках математики в
початковій школі.
Предмет дослідження: використання комп'ютерних технологій при вивченні сюжетних задач.
Мета дослідження полягає у визначенні впливу комп'ютерів на навчальну діяльність молодших школярів.
Вивчення психолого-педагогічної літератури з теми дослідження дозволило висунути таку гіпотезу: передбачається, що навчання за допомогою використання комп'ютерів можуть відігравати важливу роль у формуванні в учнів математичних знань при вивченні сюжетних задач.
У відповідності з метою та гіпотезою дослідження були визначені наступні завдання:
1. Здійснити аналіз наукових досліджень у галузі педагогіки,
психології та методики навчання математики щодо застосування інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі.
2. Обґрунтувати педагогічні умови використання інтерактивних
технологій на уроках з математики.
3. Перевірити ефективність умов використання комп'ютерів при вивченні сюжетних задач.
Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези були використані такі методи дослідження:
а) теоретичні: теоретичний аналіз, порівняння, узагальнення, класифікація, систематизація наукових джерел із філософії, психології, педагогіки та методики навчання математики, що дозволяють визначити та систематизувати основні положення, що складуть науково-теоретичну основу дослідження.
б) емпіричні: метод анкетування, тестування, бесіди, інтерв'ювання, узагальнення педагогічного досвіду, педагогічного спостереження, самоспостереження, опитування, статистичної обробки одержаних даних, які застосовуються для аналізу рівнів сформованості математичних уявлень та понять в учнів, дослідно-експериментальної перевірки результатів упровадження розробленого організаційно-методичного інструментарію, який має забезпечити формування математичних уявлень та понять в учнів початкової школи; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний етапи), математично-статистична обробка результатів дослідження - для аналізу одержаних даних, встановлення кількісних та якісних показників результатів дослідження.
Джерельну базу дослідження становить: наукові дисертації,підручники, посібники з фондів бібліотеки ХНПУ імені Г.С. Сковороди, національного університету імені В.Н. Каразіна та державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.
Практична значимість полягає в тому, що висновки та результати курсової роботи можуть бути використані в навчально-виховному процесі загальноосвітніх установ.


Школа радості В.О. Сухомлинського
Використання комп'ютерів у навчальному процесі як ...

Читайте також:

 

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишити свій коментар

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates